Statut Fundacji

STATUT
Fundacji na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MARZENIE  z siedzibą w Szczecinie

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MARZENIE, zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.

 

§ 2.

Fundacja ustanowiona została przez Rafała Smyłę, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Grzegorza Osińskiego w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Mickiewicza 130/5 w dniu 21 stycznia 2013 roku.

 

§ 2a

Dopuszcza się używanie w obrocie nazwy skróconej Fundacji: „Fundacja MARZENIE”.

 

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.

 

§ 4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister do spraw sportu i turystyki oraz Prezydent Miasta Szczecin.

 

§ 5

Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym charakterze działania.

 

§ 6

Fundacja używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 7

Fundacja może używać godła, logotypu i odznak, według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji.

 

§ 7a

 1. Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych prowadzi odpłatnie i nieodpłatnie działalność pożytku publicznego
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, z uwzględnieniem innych postanowień Statutu.

 

§ 7b

Fundacja całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego.

 

§ 8

 1. Fundacja jest podmiotem opierającym swoją działalność na pozyskiwaniu majątku, mającego służyć realizacji określonych w Statucie celów.
 2. Fundacja może zatrudniać pracowników lub wolontariuszy.

 

Rozdział II
Cele i formy działania
§ 9

Celem Fundacji jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu promocję kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji przez sport w szczególności tenis ziemny osób niepełnosprawnych, polegających na:

 1. rozwijaniu i organizacji powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji przez sport, i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych,
 2. planowaniu i organizacji zajęć z tenisa ziemnego,
 3. integracji  osób niepełnosprawnych,
 4. planowaniu i organizowaniu pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe,
 5. organizowaniu, współorganizowaniu oraz uczestniczeniu w imprezach sportowych      organizowanych na obszarze działania i poza nim,
 6. angażowaniu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 7. organizowaniu lub pomocy w organizacji imprez i obozów rekreacyjno – sportowych, turnusów rehabilitacyjnych oraz wszelkiej działalności o charakterze rehabilitacyjno – rewalidacyjnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,
 8. organizowaniu bazy sportowej.

 

§ 10

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz społeczności osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz niepełnosprawnych ruchowo.

 

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. umożliwienia zainteresowanym korzystania, w drodze pierwszeństwa ze wszystkich form jej działalności,
 2. objęcia zakresem swojej działalności osób niepełnosprawnych oraz dzieci z placówek i ośrodków szkolno-wychowawczych,
 3. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki rehabilitacji i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych oraz organizowania wszelkiego rodzaju imprez w tym zakresie,
 4. opieki i wspierania ponadprzeciętnych sportowców niepełnosprawnych przez przyznawania stypendiów i nagród,
 5. pozyskiwania sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opieki nad sprzętem, urządzeniami i obiektami sportowymi,
 6. organizowania imprez, szkoleń i spotkań integrujących niepełnosprawnych,
 7. współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Fundacji,
 8. prowadzenia działalności oświatowej,
 9. inspirowania, wspierania i patronowania wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne z celami Fundacji,
 10. podejmowania innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.

 

§ 11a

Fundacja może także realizować swoje cele przez odpłatną działalność pożytku publicznego  w zakresie wymienionym w § 11.

 

§ 11b

Szczegółowy zakres prowadzonej przez Fundację odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa uchwała Zarządu Fundacji.

 

§ 12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w    odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  1. działalność związana ze sportem – PKD 93.1;
  2. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z;
  3. sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z;
  4. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – PKD 77.21.Z;
  5. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z;
  6. działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A;
  7. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z;
  8. pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z;
  9. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z;
  10. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z;
  11. sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z
 4. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem zagranicznym.

 

§ 12a

Prowadzenie przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego w jednym z wymienionych w paragrafie powyższym zakresów wyklucza jednoczesne prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej w tym samym zakresie.

 

§ 12b

 1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji oraz współpracować z takimi podmiotami, może łączyć się z fundacjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
 2. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może współpracować z organami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego na warunkach określonych w art. 5,5a i 5b i dalszych ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym: składać wnioski o realizację zadań publicznych, przyjmować zlecenia realizacji zadań publicznych wraz z przyjęciem dotacji na ich wykonanie oraz zawierać stosowne umowy, brać udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
 3. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja może także przyjmować dotacje i dofinansowania przewidziane w innych aktach prawnych.

 

Rozdział III
Organy Fundacji
§ 13

Organami Fundacji jest Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

 

§ 13a

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
 3. Skład Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
 4. W przypadku zarządu jednoosobowego, członek zarządu pełni funkcję prezesa zarządu.
 5. W przypadku zarządu wieloosobowego, w jego skład może wchodzić od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, którzy są powoływani na następujące funkcje:
  1. Prezesa Zarządu,
  2. Wiceprezesa Zarządu,
  3. Sekretarza Zarządu Fundacji,
  4. Członków Zarządu.
 6. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania z Zarządu. Odwołanie z Zarządu następuje w przypadku:
  • złożenia rezygnacji przez członka,
  • nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
  • istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.
 8. Regulamin działania Zarządu uchwala Zarząd po zatwierdzeniu przez Fundatora.
 9. Do składania oświadczeń woli Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu, oraz prokurent samodzielnie.
 10. Zarząd:
  1. a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,
  2. b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  3. c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
  4. d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
  5. e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej i gospodarczej,
  6. f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów,
  7. g) ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji na warunkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  8. h) uchwala projekty zmian statutu,
  9. i) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu majątku.
   Sprawami wewnętrznymi Fundacji kieruje Zarząd w formie uchwał lub zarządzeń Prezesa
 11. Zarząd, za wyjątkiem spraw wskazanych w punkcie 10,podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej, o ile wyrazi na to zgodę co najmniej połowa członków Zarządu.
 12. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
 13. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby.

 

§ 13b

Zmian statutu dokonuje Fundator w formie postanowienia i na podstawie przedstawionej uchwały Zarządu w sprawie projektu zmiany Statutu.

 

Rozdział IV
Majątek Fundacji
§ 14

Majątek Fundacji:

 1. stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.500,00 zł, wymieniony w Akcie Fundacyjnym, który w części, tj. w kwocie 1.000,00 zł przeznacza się na działalność gospodarczą Fundacji,
 2. mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze,
 3. może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji oraz pokrywania kosztów działalności Fundacji.

 

§15

Źródłami powstania majątku Fundacji są:

 1. dotacje i subwencje,
 2. darowizny, zapisy i spadki, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
 3. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji,
 4. wpływy z działalności statutowej Fundacji, dochody z majątku Fundacji, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 5. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 

§16

Rachunkowe wyodrębnienie statutowej działalności pożytku publicznego, w tym działalności nieodpłatnej, działalności odpłatnej, oraz statutowej działalności gospodarczej, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, należy do Zarządu Fundacji i jest określone w akcie prawa wewnętrznego.

 

§16 a

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§17

Na mocy niniejszego Statutu zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, w szczególności członków Zarządu, pracowników i wolontariuszy Fundacji oraz osób, z którymi wymienieni pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, w szczególności członków Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku fundacji na rzecz członków Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 18

Fundacja jako organizacja pożytku publicznego sporządza i podaje do publicznej wiadomości:

 1. roczne sprawozdanie finansowe z działalności,
 2. roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 19

 1. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.
 2. Rozwiązanie Fundacji może nastąpić na mocy uchwały Zarządu Fundacji, podjętej większością 3/5 głosów przy obecności wszystkich członków zarządu Fundacji. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu ma możliwość podjęcia decyzji o rozwiązaniu fundacji.

 

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm ).