Fundacja Marzenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

PRZEKAŻ 1% PODATKU NA NASZĄ FUNDACJĘ

KRS: 0000454422

Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MARZENIE jest kontynuacją mojej kilkunastoletniej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie (upośledzenie umysłowe, zespół Downa,autyzm). Zajęcia z niepełnosprawnymi prowadzimy od 1998 roku (obecnie ponad 100 osób niepełnosprawnych i 20 na wózkach inwalidzkich).
Do tej pory działania te obejmowały planowanie i organizację zajęć z tenisa ziemnego w liczbie od 4-8 godzin tygodniowo dla czterech grup wiekowych (do 10,10-14,15-18,powyżej 18 roku życia) a także organizowaniu sprzętu i bazy do prowadzenia zajęć. Celem jest oczywiście poznanie i opanowanie podstawowych zasad i techniki gry w tenisa ziemnego i przy okazji poprawa kondycji fizycznej, sprawności,koordynacji ruchowej,rehabilitacji przez sport i integracji dzieci z tego środowiska. Oprócz regularnych zajęć, co rocznie organizujemy pięć imprez rekreacyjno- sportowych z akcentem na tenis ziemny są to: Turniej tenisa z okazji Świąt Wielkanocnych ZAJĄCZEK, Dzień Dziecka, Pekao Szczecin Open, Zachodniopomorska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w tenisie ziemnym,Turniej Mikołajkowo-Świąteczny. Obecnie zakładając Fundację zamierzam rozszerzyć działalność i zwiększyć ilość godzin pracy co wynika z ogromnego zainteresowania i chęci uczestniczenia w zajęciach sporej grupy dzieci ( 60 osób) i liczba ta cały czas rośnie. W ramach fundacji pracuję też (3 godziny) tygodniowo z osobami na wózkach inwalidzkich oraz zamierzam utworzyć grupę dla najmłodszych „przedszkole tenisowe” mające na celu poprawę koordynacji, sprawności, ogólnego rozwoju z elementami mini i mikro tenisa dzieci w wieku 5-7 lat. Ideą Fundacji jest oczywiscie organizowanie zajęć z tenisa, sportowo rekreacyjnych, rehabilitacji, integracji itd., ale tak naprawdę chodzi tu o szczęście, uśmiech na twarzy, radość, chęć wyjścia z domu dzieci które w jakimś stopniu zostały pokrzywdzone przez los a przecież jak my wszyscy mogą żyć normalnym tokiem, uczestniczyć w życiu a nie zamykać się w domach tylko w swoim środowisku osób niepełnosprawnych.
Celem Fundacji jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu promocje kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji przez sport w szczególności tenis ziemny osób niepełnosprawnych, polegających na:
a: rozwijaniu i organizacji powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji przez sport i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych
b: planowanie i organizacja zajęć z tenisa ziemnego
c: integracji osób niepełnosprawnych
d: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe
e: organizowanie,współorganizowanie oraz uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania i poza nim
f: angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej,gier i zabaw dostosowanych do wieku,stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
g: organizowanie lub pomoc w organizacji imprez i obozów rekreacyjno-sportowych, turnusów rehabilitacyjnych oraz wszelkiej działalności o charakterze rehabilitacyjno-rewalidacyjnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
h: organizowanie bazy sportowej.
Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz społeczności osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz niepełnosprawnych ruchowo.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a: umożliwienia zainteresowanym korzystania, w drodze pierwszeństwa ze wszystkich form jej działalności
b: objęcia zakresem swojej działalności osób niepełnosprawnych oraz dzieci z placówek i ośrodków szkolno wychowawczych
c: upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki rehabilitacji i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych oraz organizowania wszelkiego rodzaju imprez w tym zakresie
d: opieki i wspierania ponadprzeciętnych sportowców niepełnosprawnych przez przyznawanie stypendiów i nagród
e: pozyskiwania sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opieki nad sprzętem, urządzeniami i obiektami sportowymi
f: organizowania imprez, szkoleń i spotkań integrujących niepełnosprawnych
g: współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Fundacji
h: prowadzenia działalności oświatowej
i: inspirowania, wspierania i patronowania wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne z celami Fundacji
j: podejmowania innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji

- NASZ TEAM -

- TU ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA NASZYCH PODOPIECZNYCH -

Na obiekcie znajdują się 4 korty o nawierzchni ceglastej, w tym 3 kryte (na lekkiej konstrukcji stalowej). Wszystkie korty są bardzo dobrze przygotowane do gry, codziennie po zakończeniu gier przeprowadzane są prace konserwacyjne. Hale tenisowe są ogrzewane przez system trzech elektronicznie sterowanych pieców grzewczych, przez co grający mają zapewnioną niezmienną temperaturę w trakcie gry – niezależnie od warunków zewnętrznych.


PRZEKAŻ 1% PODATKU NA NASZĄ FUNDACJĘ

KRS: 0000454422