Szczecin 11.02.2013STATUT
Fundacji na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MARZENIE

z siedzibą w Szczecinie


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MARZENIE, zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.

§ 2.

Fundacja ustanowiona została przez Rafała Smyłę, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Grzegorza Osińskiego w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Mickiewicza 130/5 w dniu 21 stycznia 2013 roku.

§ 2a

Dopuszcza się używanie w obrocie nazwy skróconej Fundacji: „Fundacja MARZENIE”.


§ 3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.

§ 4

1. Fundacja posiada osobowość prawną.


2. Nadzór nad Fundacją sprawuje
Minister do spraw sportu i turystyki oraz Prezydent Miasta Szczecin.

§ 5

Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym charakterze działania.

§ 6

Fundacja używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Fundacja może używać godła, logotypu i odznak, według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji.

§ 7a

 1. Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych prowadzi odpłatnie i nieodpłatnie działalność pożytku publicznego.


2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, z uwzględnieniem innych postanowień Statutu.

§ 7b

Fundacja całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego.


§ 8

1. Fundacja jest podmiotem opierającym swoją działalność na pozyskiwaniu majątku, mającego służyć realizacji określonych w Statucie celów.

2. Fundacja może zatrudniać pracowników lub wolontariuszy.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 9

Celem Fundacji jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu promocję kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji przez sport w szczególności tenis ziemny osób niepełnosprawnych, polegających na:

a) rozwijaniu i organizacji powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji przez sport, i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych,
b) planowaniu i organizacji zajęć z tenisa ziemnego,
c) integracji osób niepełnosprawnych,
d) planowaniu i organizowaniu pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe,
e) organizowaniu, współorganizowaniu oraz uczestniczeniu w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania i poza nim,
f) angażowaniu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
g) organizowaniu lub pomocy w organizacji imprez i obozów rekreacyjno – sportowych, turnusów rehabilitacyjnych oraz wszelkiej działalności o charakterze rehabilitacyjno – rewalidacyjnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,
h) organizowaniu bazy sportowej.

§ 10

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz społeczności osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz niepełnosprawnych ruchowo.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) umożliwienia zainteresowanym korzystania, w drodze pierwszeństwa ze wszystkich form jej działalności,
b) objęcia zakresem swojej działalności osób niepełnosprawnych oraz dzieci z placówek i ośrodków szkolno-wychowawczych,
c) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki rehabilitacji i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych oraz organizowania wszelkiego rodzaju imprez w tym zakresie,
d) opieki i wspierania ponadprzeciętnych sportowców niepełnosprawnych przez przyznawania stypendiów i nagród,
e) pozyskiwania sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opieki nad sprzętem, urządzeniami i obiektami sportowymi,
f) organizowania imprez, szkoleń i spotkań integrujących niepełnosprawnych,
g) współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Fundacji,
h) prowadzenia działalności oświatowej,
i) inspirowania, wspierania i patronowania wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne z celami Fundacji,
j) podejmowania innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 11a

Fundacja może także realizować swoje cele przez odpłatną działalność pożytku publicznego  w zakresie wymienionym w § 11.

§ 11b

Szczegółowy zakres prowadzonej przez Fundację odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa uchwała Zarządu Fundacji.

§ 12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. działalność związana ze sportem – PKD 93.1;

 2. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z;

 3. sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z;

 4. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – PKD 77.21.Z;

 5. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z;

 6. działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A;

 7. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z;

 8. pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z;

 9. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z;

 10. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z;

 11. sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z
  4. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem zagranicznym.

§ 12a

Prowadzenie przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego w jednym z wymienionych w paragrafie powyższym zakresów wyklucza jednoczesne prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej w tym samym zakresie.


§ 12b

1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji oraz współpracować z takimi podmiotami, może łączyć się z fundacjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
2. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może współpracować z organami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego na warunkach określonych w art. 5,5a i 5b i dalszych ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym: składać wnioski o realizację zadań publicznych, przyjmować zlecenia realizacji zadań publicznych wraz z przyjęciem dotacji na ich wykonanie oraz zawierać stosowne umowy, brać udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
3. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja może także przyjmować dotacje i dofinansowania przewidziane w innych aktach prawnych.

Rozdział III

Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji jest Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

§ 13a

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
  3. Skład Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
  4. W przypadku zarządu jednoosobowego, członek zarządu pełni funkcję prezesa zarządu.
  5. W przypadku zarządu wieloosobowego, w jego skład może wchodzić od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, którzy są powoływani na następujące funkcje:
  a) Prezesa Zarządu,
  b) Wiceprezesa Zarządu,
  c) Sekretarza Zarządu Fundacji,
  d) Członków Zarządu.
  6. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
  7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania z Zarządu. Odwołanie z Zarządu następuje w przypadku:
  – złożenia rezygnacji przez członka,
  – nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
  – istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.
  8. Regulamin działania Zarządu uchwala Zarząd po zatwierdzeniu przez Fundatora.
  9. Do składania oświadczeń woli Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu, oraz prokurent samodzielnie.
  10. Zarząd:
  a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,
  b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
  d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
  e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej i gospodarczej,
  f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów,
  g) ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji na warunkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  h) uchwala projekty zmian statutu,
  i) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu majątku.
   Sprawami wewnętrznymi Fundacji kieruje Zarząd w formie uchwał lub zarządzeń Prezesa
  11. Zarząd, za wyjątkiem spraw wskazanych w punkcie 10,podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej, o ile wyrazi na to zgodę co najmniej połowa członków Zarządu.
  12. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

13. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby.

§ 13b

Zmian statutu dokonuje Fundator w formie postanowienia i na podstawie przedstawionej uchwały Zarządu w sprawie projektu zmiany Statutu.


Rozdział IV

Majątek Fundacji

§ 14

Majątek Fundacji:
a) stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.500,00 zł, wymieniony w Akcie Fundacyjnym, który w części, tj. w kwocie 1.000,00 zł przeznacza się na działalność gospodarczą Fundacji,
b) mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze,
c) może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji oraz pokrywania kosztów działalności Fundacji.

§15

Źródłami powstania majątku Fundacji są:
a) dotacje i subwencje,
b) darowizny, zapisy i spadki, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
c) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji,
d) wpływy z działalności statutowej Fundacji, dochody z majątku Fundacji, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
e) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§16

Rachunkowe wyodrębnienie statutowej działalności pożytku publicznego, w tym działalności nieodpłatnej, działalności odpłatnej, oraz statutowej działalności gospodarczej, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, należy do Zarządu Fundacji i jest określone w akcie prawa wewnętrznego.


§16 a

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§17

Na mocy niniejszego Statutu zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, w szczególności członków Zarządu, pracowników i wolontariuszy Fundacji oraz osób, z którymi wymienieni pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, w szczególności członków Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku fundacji na rzecz członków Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakupu na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 18

Fundacja jako organizacja pożytku publicznego sporządza i podaje do publicznej wiadomości:
a) roczne sprawozdanie finansowe z działalności,
b) roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 19

1. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.
2. Rozwiązanie Fundacji może nastąpić na mocy uchwały Zarządu Fundacji, podjętej większością 3/5 głosów przy obecności wszystkich członków zarządu Fundacji. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu ma możliwość podjęcia decyzji o rozwiązaniu fundacji.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm ).